Vergi ve İdare Hukuku
Vergi ve İdare Hukuku

Vergi ve İdare Hukuku, kamu hukuku alanında yer alan birbiriyle bağlantılı iki ayrı hukuk dalıdır.

Vergi Hukukunun temel objesini vergi oluşturmaktadır. Vergi, devletin ve/ya da devletten vergilendirme yetkisi alan diğer kamu idarelerinin kamu harcamalarını karşılamak amacıyla, kanuna dayanarak ve usulüne uygun olarak, gerçek ve tüzel kişilerden, hukuki cebir altında, karşılıksız olarak ve geri vermemek üzere aldıkları iktisadî değerler/paralardır. Verginin toplanması sürecinde vergi mükellefi ile idare arasındaki ilişkiler vergi hukukunun temelini oluşturmaktadır. Bu ilişkilerden hareketle Vergi hukukunun teorik tanımı; vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kurallarının bütünü olarak yapılmaktadır.

Hukuk Büromuzca gerçek ve tüzel kişilerin vergi hukuku ile ilgili ihtilaflarında ve sorunlarında konusunda uzman danışmanlarımız ile birlikte danışmanlık, vergi planlaması, vergi daireleri nezdinde inceleme, itiraz ve uzlaşma sürecinin yönetimi, vergi mahkemelerinde dava takibi konularda hizmet vermekteyiz.

İdare Hukuku ise yine kamu hukukunun bir dalıdır. Özel hukuk alanında bireylerin birbirleri ile olan ilişkilerinde eşitlik prensibi hakim iken İdare Hukuku alanında idare ile bireyler arasındaki ilişkide “kamu yararı” gerekçesinden hareketle eşitlik ilkesi prensibine uyulmamaktadır. İdare Hukuku kamu yararı ile bireylerin hak ve hürriyetleri arasındaki dengeyi gözeten bir hukuk dalıdır. İdare, bu bağlam kapsamında hareket ederken yasal mevzuatın sınırlarının dışına çıkmadan hukuki bir dayanakla kararlar alarak işlemler tesis etmektedir. Her ne kadar İdarenin eylem ve işlemlerinin hukuki bir zeminde olduğu öngörülse de uygulamada hukuki dayanağı olmayan ve bireylerin hak ve menfaatlerini ihlal eden eylem ve işlemler olabilmektedir.

Hukuk Büromuz, kurulduğu günden bu yana bireylerin (gerçek vetüzel kişilerin) İdare iel arasındaki ilişkide ortaya çıkan uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi İdareye karşı en iyi şekilde temsil etme hassasiyeti ile hareket etmektedir. Bu kapsamda henüz hukuki ihtilaf ortaya çıkmazdan önce konusunda uzman danışmanlarımızla birlikte verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra bireyler ile İdare arasındaki idari yargı alanının konusuna giren davalar ile adli yargılama konusuna giren tazminat davalarda müvekkillerimizi temsil ederek onlara hizmet vermekteyiz.