Kişisel Verileri Koruma Hukuku
Kişisel Verileri Koruma Hukuku

Anayasa’mızın Anayasanın 20. Maddesinde yer alan “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” Düzenlemesi kapsamında korunması teminat altına alınan kişisel veriler; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu altında geniş bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. 6698 Sayılı kanunu tamamlayan ikincil mevzuatlarında uygulanmasıyla birlikte ülkemizde kişisel veriler artık özerk bir hukuk alanı oluşturmuştur. Yasal düzenmelerle, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanmasının, yetkisiz kişilerin erişimine açılmasının, açıklanması veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Yasal düzenlemelerin sonucu olarak gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar nezdinde kişisel veriler alanında uyum programları, farkındalık eğitimleri, envanter yönetimi, veri işleme usulleri gibi eğitim ve çalışmalar yapılmaktadır.

Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimiz olan gerçek ve tüzel kişilere; kişisel verilerle ilgili mevzuat kapsamında uyulması gereken uyum ve uygulama programları, farkındalık eğitimleri, politika, prosedür, aydınlatma formları gibi dokümanların oluşturulması ve KVKK danışmanlığı verilmesi alanları başta olmak üzere geniş bir alanda hizmet verilmektedir.