İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku özetle; Bir iş sözleşmesine dayanarak ücret geliri karşılığında, bir başkası ad ve hesabına bağımlı olarak iş gören işçiler ile bunları çalıştıran işverenler arasındaki bireysel ve toplu iş ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. İş Hukuku alanına giren başlıca ilişkileri; çalışanlar ve çalıştıran arasındaki ilişki, devletle olan ilişki meslek kuruluşları ile olan ilişki olarak başlıklandırabiliriz. Tüm bu ilişkilerin birçok kanun ve ikincil mevzuat ile düzenlenmektedir. Ülkemizde İş Hukuku alanındaki mevzuat ve yaklaşım gelişmiş ülkelerle seviyesindedir. Uygulamada fiziki durumlar ile mevzuat arasındaki uyumsuzluklar her geçen gün azalmakta, eğitimli çalışan ve yönetici sayısının artışıyla mevzuata uyum konusunda hassasiyet artmaktadır. Gelinen aşama itibariyle çalışanlar, çalıştıranlar, meslek kuruluşları ve ilgili kamu otoriteleri daha etkin, kurumsal bir şekilde İş Hukuku alanında sahip oldukları hak, menfaat ve yükümlülüklerin bilinciyle hareket etmektedir. Ülkemizde sanayileşme ile ticari şirket ve işletme sayısının her geçen artmasına parelel olarak iş hukuku kapsamına giren konularda gelişip artmaktadır.

Hukuk Büromuz İş Hukuku alanında ağırlıklı olarak çalışan ve çalıştıran arasındaki hukuki ilişkinin düzenlenmesi konusunda faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda İş Hukuku ile ilgili şirket içi politika, prosedür, yönetmelik ve sözleşmesel düzenlemelerin yapılması, hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, ortaya çıkan ihtilafların öncelikle arabuluculuk bu mümkün olmaz ise dava süreciyle neticelendirilmesi gibi konular başlıca çalışma alanlarımızdır. Bu güne kadar hem çalışanlar hem de çalıştıranları temsilen bir çok İş Hukuku ihtilafını başarı ile sonuçlandırmış bulunmaktayız.